1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator:
Play @ Games SMS z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bluszczańskiej 48 lok 28, dane kontaktowe: adres email reklamacje@regulaminsms.pl

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
a) numer telefonu,
b) dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć,
c) dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
– adres email,
– inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:
– marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,
– po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.
Pod pojęciem „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących przedmiotem serwisu (umowy),
b) wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,
c) dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,
d) udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
d) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
e) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.
7. Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy – przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.
Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: reklamacje@regulaminsms.pl